top of page

CHO THUÊ KHO CÔNG NGHIỆP

KHU A

4 nhà xưởng

Nhà xưởng 1: 2 tầng, 850m²

Nhà xưởng 2: 1 tầng, 1340m²

Nhà xưởng 3: 1 tầng, 400m²

Nhà xưởng 4: 1 tầng, 700m²

KHU B

6 nhà kho

Nhà xưởng 1: 1 tầng, 1440m²

Nhà xưởng 2: 1 tầng, 700m²

Nhà xưởng 3: 1 tầng, 1680m²

Nhà xưởng 4: 1 tầng, 1200m²

Nhà xưởng 5: 1 tầng, 960m²

Nhà xưởng 6: 1 tầng, 450m²